DEKLARATION AF FARLIGT AFFALD
Logo
www.modtagestationthymors.dk
 
Deklaration
1. AFFALDSPRODUCENT (afsender)
Firma:
Adresse:
postnummer: by:
Tlf. nr.:
CVR-nr.: Rekv. nr.:
EAN-nr.:
Kontaktperson:
Tlf. nr.:
I hvilken kommune er affaldet opstået?
2. AFFALDETS BESTANDDELEVare nr.
Olie og vand fra udskiller 
EAK-kode:
Affaldets PH-værdi


Hvordan er affaldet opstået:


Nærmere beskrivelse af proces:
3. KONSISTENS VED 15º C
4. AFFALDSGRUPPE & TRANSPORT(sæt X)
A B C H K
O S T X Z
Affaldsfraktion :
Affald, UN :
Godsbetegnelse 

Primær fareseddel (evt. sekundær (e),

Emballagegr.
Vægt/volumen(kg/liter)
5. MÆNGDE OG LEVERINGSMÅDE
Mængde: kg.


  Spændelågsfade Spunstromler
Jern Plast Jern Plast
stk. 1/1
stk. 1/2
stk. 1/4
  Dunke EE-bure Kanylebokse
stk.
 
  Apotekerbokse Miljøspande Anden emballageart
stk.
 
  Palletanke Akku. bokse Malingsbokse
stk.
 
 
Dato:Underskrift
Underskriften er økonomisk bindende.
Modtager:
I/S MODTAGESTATION
FOR FARLIGT AFFALD
THY-MORS

Østerbakken 75 - 7700 Thisted - 99 17 37 11
Kontor: Kirkevej 9 - 7760 Hurup
Tlf.: 99 17 21 39 - CVR-nr. 30 81 15 26
P.nr. 1016732067
 
Dato:Underskrift
 
Udleveret emballage: Plastsække Lågfade Spuns UN-Dunke
Fare- klasse mærker Verni- culite Pap- kasse UN 250 Kanyle- bokse Miljø- spande m/låg 120 l plast- poser Pesti- cid sæk Iner- liner 250 Plast 60 Plast 120 Plast 200 Jern 200 Plast 120 Jern 200 10 l 20 l
Andet:
Footer
Oversigt over affaldsfraktioner
Numrene ud for affaldsarterne refererer til nummeret på affaldsfraktionerne, og de anførte bogstaver er kun orienterende
eksempler på, hvilke affaldsgrupper affaldet normalt skal henføres til.
01.00 Animalske og vegetabilske fedtstoffer
01.11
H
Vaske- og rengøringsmiddelaffald fra vaske- og rengøringsmiddelfremstilling, der f.eks, kan indeholde alkaliphosphater, carbonater, hydroxider og natriumhypochlorit.
02.00 Organiske halogen- og svovlholdige forbindelser
02.11
B
Organiske opløsningsmidlermed organisk bundet halogen, uden indhold af brandfarlige opløsningsmidler. F.eks. methylenchlorid, trichlorethylen, trichlorethan og perchlorethylen.
02.12
B
Organiske opløsningsmidlermed organisk bundet halogen blandet med brandfarlige opløsningsmidler. F.eks, perchlorethylen + butanol.
02.22
B
Organiske opløsningsmidleruden organisk bundet halogen, men indeholdende forbindelser med organisk bundet halogen og/eller svovl.
02.31
B
PCB- og PCT-affaldBlandinger med indhold af PCB (Polychlorerede biphenyler) og/eller PCT (polychlorerede terphenyler) samt brugte genstande/apparater med indhold af PCB og/ eller PCT.
02.32
B/T
Flydende rester at organisk syntese,der indeholder giftstoffer samt organisk bundet halogen og/eller svovl.
02.33
B
Flydende rester fra organisk syntese,der indeholder organisk bundet halogen og/ eller svovl.
02.41
B
PVC-holdigt slam fra plastbelægning,der indeholder organiske opløsningsmidler, f.eks. benzin og terpentin.
02.51
B/H
Faste rester fra genvinding af halogenholdige opløsningsmidlerAffaldet vil normalt indeholde olie, fedt samt rester af opløsningsmidler.
02.52
BR
Faste rester fra organisk syntese,der indeholder giftstoffer samt organisk bundet halogen og/eller svovl.
02.53
B
Faste rester fra organisk syntese,der indeholder organisk bundet halogen og/ eller svovl.
03.00 Organiske halogen- og svovlfrie forbindelser
03.11
C/H
Organiske opløsningsmidler,der indeholder aromatiske opløsningsmidler og ikke indeholder stoffer med organisk bundet halogen eller svovl. F.eks. toluen, xylen, cellulosefortynder, terpentin, petroleum.
03.13
C/H
Organiske opløsningsmidler,der hverken indeholder aromatiske opløsningsmidler eller stoffer med organisk bundet halogen eller svovl. F.eks. acetone, ketoner, alkoholer, rensebenzin, hexan, dimethylformamid.
03.21
C/H
Trykfarve-, maling-, lak- og træbeskyttelsesmiddelaffald,der indeholder rester af organiske opløsningsmidler.
03.22
H
Trykfarve-, maling- og lakaffald,der ikke indeholder organiske opløsningsmidler.
03.25
H
Tjære og rustbeskyttende olier,kan evt. indeholde opløsningsmidler.
03.26
H/C
Alkohol-/vandblandinger, anvendt til udvaskning af nylonklicheer samt regeneringsrester af disse.
03.27
H/C
Rester fra destillation af blandinger, der indeholder acetone, styren og uhærdet polyester.
03.31
H
Organiske metalforbindelser, (undtagen kviksølvforbindelser) f.eks. tetraethylbly, tetramethylbly og organiske tinforbindelser, eventuelt iblandet benzin.
03.32
H
Flydende, organiske rester fra destillation, der ikke indeholder stoffer med organisk bundet halogen eller svovl.
03.33
H
Formaldehydopløsninger med mindre end 30% formaldehyd.
03.34
H
Vandig phenol- og formaldehydemulsion
03.35
Z
Di-isocyanater, f.eks. toluen-di-isocyanat (TDI) og methylendi-isocyanat (MDI).
03.36
H
Frostsikringsvæske, f.eks. ethylenglycol.
03.41
H
Latex- og gummislam med indhold af organiske opløsningsmidler, indeholder harpikser, polymerisationsprodukter samt benzin og/eller toluen og/eller andre organiske opløsningsmidler.
03.43
H
Syreslam fra raffinering af brugt smøreolie Olieagtigt slam med indhold af bl.a. stærk svovlsyre, svovlsyrling (SO2) og blyforbindelser.
03.51
H/B
Limaffald, der indeholder organiske opløsningsmidler samt affald fra tokomponentlim.
03.52
H
Faste rester fra organisk syntese, der ikke indeholder stoffer med organisk bundet halogen eller svovl.
03.53
Z
Slibestøv fra produktion af bremse- belægninger, kileremme og transportbånd, der indeholder asbest og/eller metaller, f.eks. antimon, bly og kobber.
03.55
H
Roemos, der indeholder blyforbindelser.
04.00 Uorganiske forbindelser
04.11
X
Sure, vandige opløsninger, der indeholder chromforbindelser.
04.16
X
Sure, vandige opløsninger, der indeholder salpetersyre, men ikke flussyre. Indeholder eventuelt metalforbindelser.
04.17
H
Sure, vandige opløsninger, der indeholder flussyre og/eller salte af flussyre (fluorider). Indeholder eventuelt metalforbindelser.
04.18
H
Sure, vandige opløsninger, der indeholder f.eks. saltsyre, svovlsyre eller phosphorsyre undtagen affald, der hører under fraktion 04.11,04.16 og 04.17. Indeholder eventuelt metalforbindelser.
04.21
H
Fotografiske fremkalderbade
04.22
X/H
Chromholdige fotoprocesbade Blegebade, stophærdebade, hærdebade.
04.23
H/B
Fixerbade
04.32
X/H
Basiske, vandige opløsninger uden cyanid. F.eks affedtningsbade og metalliseringsbade. Indeholder eventuelt metalforbindelser.
04.34
X
Basiske, vandige opløsninger, der indeholder cyanid. F.eks. affedtningsbade og metalliseringsbade, der eventuelt indeholder metalforbindelser.
04.41
X/H
Metalhydroxid- og metaloxidslam,der indeholder et eller flere af følgende metaller: chrom, kobber, nikkel, zink, bly, cadmium og sølv.
04.42
X
Røgvaskerslam og røgfilterstøvfra jern- og metalstøberier, der indeholder ilter og sulfater af et eller flere af følgende metaller: bly, cadmium, kobber, zink, chrom, nikkel, jern, vanadium og aluminium.
04.43
B/H
Farveriaffald,koncentrerede imprægneringsbade, der indeholder pentachlorphenol eller forbindelser heraf, metaller og/eller opløsningsmidler.
04.45
X
Vandigt slam fra trykimprægnering af træmed uorganiske salte, der indeholder kobber, chrom samt arsen- eller fluorforbindelser.
04.51
X
Hærdesalte,der indeholder natrium- og bariumcyanid samt soda.
04.52
K
Kviksølvaffald,der indeholder metallisk kviksølv, organiske og uorganiske kviksølvforbindelser, f.eks. sublimat.
05.00 Andet farligt affaldder er forurenet med organiske opløsningsmidler.
05.11
H
Klude,der er forurenet med organiske opløsningsmidler.
05.12
T
Affaldfra produktion og forhandling af kemiske bekæmpelsesmidler.
05.13
Z
Affald fra lægemidlerundtagen levende vaccine og euforiserende stoffer.
05.14
Z
Kemikalieaffald fra laboratorier og forsøgsafdelinger.
05.16
H
Phenolholdigt glas- og mineraluldaffald.
05.99 Andet farligt affald
06.00 Olieaffald
06.01
A
Motorolie.
06.02
A
Gear- og hydraulikolie
06.03
A
Varmetransmissionsolier (PCB-fri)
06.04
A
Anden smøreolie
06.05
H
Olie- og benzinudskillere
06.06
A/C/H
Bore- og skæreolie, ufortyndet
06.07
C/H
Olieemulsion
06.08
A/H
Smørefedt
06.09
C
Motorbenzin
06.10
C
Petroleum
06.11
A
Dieselolie
06.12
A
Gasolie
06.13
A
Fuelolie
06.14
A
Andre olieholdige produkter
06.61
A/C/H
Skæreolie
06.62
C/H
Skærevæske
06.71
A/C/H
Mineralsk bore- og skæreolie i vand
06.72
C/H
Syntetisk bore- og skærevæske i vand